Escoltar

Horts ecol˛gics UIB

Agricultura Ecològica

L'Agricultura Ecològica es caracteritza perquè està regulada per un reglament que avala la gestió agrària i els seus productes davant la societat. A través d'un sistema de certificació, regulat per la mateixa legislació, s'avalen els seus productes.

L'Agricultura Ecològica està reglamentada a la Unió Europea des de l'any 1991, quan es va publicar el Reglament (CEE) 2092/1991, del Consell, de 24 de juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentari.

L'any 2007 es va publicar el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91. Aquest Reglament es complementa amb el Reglament (CE ) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, del Consell, sobre producció ecològica, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control. La nova normativa, regulada a partir dels Reglaments (CE ) 834/2007 i 889/2008, està en vigor des de l'any 2009.

La documentació completa és extensa, suposa quasi 140 articles i annexos que s'estenen al llarg d'un centenar de pàgines. Als corresponents enllaços podeu accedir a aquesta documentació completa:

Reglament (CE) 834/2007

Reglament (CE) 889/2008

 

De tota la legislació indicada s'han extret els articles i annexos més rellevants per realitzar una gestió ecològica als horts urbans. A aquesta documentació resumida s’hi pot accedir a través dels corresponents enllaços:

A l'article 4 del Reglament (CE) 834/2007 s'indiquen els principis generals de la producció ecològica i a l'article 5 (apartats a, b, c, f) del mateix reglament, els principis específics aplicables en matèria agrària, molts dels quals s'han de tenir en compte per a una gestió ecològica d'un hort. A l'article 12 (punt 1, apartats a, b, c, d, e, f,g) del mateix document s'indiquen normes de producció vegetal.

Al reglament (CE) 889/2008 s'indiquen les normes d'aplicació. Pel que respecta a la gestió d'horts, a l'article 3 es fa referència a la gestió i la fertilització del sòl i a l'article 5 a la gestió de plagues, malalties i males herbes. Quan no sigui possible mantenir la fertilitat del sòl i controlar les plagues i malalties d'acord amb les orientacions indicades a l'article 12 (punt 1, apartats a, b, c, d, e, f, g) del Reglament (CE) 834/2007, es poden emprar els productes fertilitzants indicats a l'annex I o els plaguicides i productes fitosanitaris indicats a l'annex II.

Als horts urbans el compliment de les normes de gestió pròpies de l'agricultura ecològica suposa una garantia mediambiental i de qualitat dels productes obtinguts. També es facilita el respecte entre horts veïns evitant la deriva de substàncies potencialment nocives, que es podrien dispersar entre horts pròxims, i s’afavoreix un entorn saludable.

Així i tot, oficialment, els productes obtinguts no es podrien comercialitzar com a ecològics o emprar aquesta denominació, atès que falta un dels pilars bàsics d'aquest sistema de producció, com és la certificació oficial dels productes. En la pràctica, aquest fet no suposa cap entrebanc, ja que la producció obtinguda als horts urbans no es pot comercialitzar i, en el consum propi, l'aval del producte ve donat a través del seguiment personal a l'hort.

 

Autor: Dr. Jaume Vadell Adrover. Departament de Biologia de la UIB.

 

 

Documents relacionats