Escoltar

Reserva dels espais UIB per a entitats externes

Procediment

 1. Les reserves s’han de demanar amb una antelació mínima de quinze dies a la data en què l’entitat sol·licitant necessita tenir la confirmació de disponibilitat de l’espai.
 2. Les reserves es regeixen per aquest procediment i comporten despeses de lloguer d’espai i equipaments, d’obertura d’edificis fora de l’horari laboral i altres serveis, així com despeses de cancel·lació de reserva, si escau. El pressupost corresponent s’enviarà per correu electrònic.
 3. Les sol·licituds s’han de realitzar mitjançant el formulari a l’abast en aquesta pàgina web.
 4. Al formulari s’ha d’especificar si es necessita qualsevol material audiovisual o altre (mobiliari específic, fotocopiadora, etc.). En cas de no indicar-se, no es podrà garantir la disponibilitat del material.
 5. L’autorització de les reserves d’espais no implica l’autorització de l’ús de la imatge corporativa de la UIB ni de les imatges de les seves instal·lacions, per la qual cosa s’ha de demanar a l’apartat “Altres necessitats” del formulari.
 6. Si l’activitat que es té previst dur a terme comporta l’organització d’algun acte protocol·lari, el sol·licitant s’ha de posar en contacte prèviament amb el Gabinet de Protocol de la Universitat, <protocol@uib.cat>. Cal indicar-ho igualment dins l’apartat “Altres necessitats” del formulari.
 7. Un cop enviat el pressupost, segons s’indica al punt 2, l’entitat sol·licitant ha de respondre per correu electrònic per comunicar si l’accepta o no. El termini màxim que té l’entitat per respondre és de set dies des de la data d’enviament del pressupost. Si escau, dins el mateix termini s’ha de fer l’ingrés corresponent per transferència bancària, per formalitzar la reserva. En cas de no rebre cap resposta, s’entendrà que l’entitat sol·licitant cancel·la la sol·licitud de reserva d’espai.
 8. La utilització dels espais que no figurin a la reserva inicial es facturarà igualment.
 9. Les cancel·lacions o qualsevol canvi de dates s'han de comunicar per correu electrònic a l’adreça <vr.campus@uib.cat>, almenys una setmana abans de la data de l'esdeveniment per al qual s'ha realitzat la reserva. En cas de no rebre l'esmentada notificació per escrit, es facturaran els espais com si s'haguessin utilitzat.
 10. Les sol·licituds de reserva d’espai per a accions promocionals seran autoritzades si hi ha un conveni de col·laboració amb la UIB. No obstant això, el Consell de Direcció pot decidir la viabilitat d’aquestes reserves, a proposta del vicerectorat competent en matèria d’espais. Per a aquest tipus d’activitats hi haurà uns espais determinats a l’efecte. Aquestes reserves comporten el pagament de lloguer d’espai, i el pressupost corresponent s’efectuarà segons el tipus de sol·licitud, entitat o espai reservat.
 11. Les tarifes i els preus públics de l’any 2019 estan disponibles al punt 11) del següent enllaç. Els corresponents a l'any 2020 es publicaran a final de l'any 2019.
 12. Les ONG, entitats no lucratives, fundacions i similars tindran bonificació al preu del lloguer d’espai.

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
Universitat de les Illes Balears
Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Tel.: 971 17 20 37
vr.campus@uib.cat